• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Početak treće faze projekta i obuka za članove radne grupe u Novom Pazaru

18.4.2013. 00h

U Novom Pazaru su uspešno završene prve dve faze projekta u okviru kojih su popisani svi administrativni postupci (inventar) i obavljene konsultacije sa poslovnim sektorom radi prikupljanja preporuka za unapređenje administrativnih postupaka. Sledi analiza administrativnih postupaka i priprema preporuka za njihovo pojednostavljivanje, čime će se, uz stručnu pomoć OPTIMUS-a, baviti projektna radna grupa. Na osnovu zadatih kriterijuma, biće izvršena detaljna analiza svakog administrativnog postupka po pitanju legalnosti, neophodnosti i povoljnosti za poslovanje.

Radna grupa će odlučivati o preporukama za pojednostavljenje i unapređenje administrativnih postupaka i predlagati nadležnim organima donošenje/promenu gradskih pravnih akata odnosno pripremati predlog za izmenu republičkih propisa.

Sa ciljem da članovi radne grupe budu osposobljeni da aktivno učestvuju u procesu analize i formiranju preporuka, 16. aprila je održana obuka na temu "Analiza administrativnih postupaka i priprema preporuka". Obuci su, pored članova radne grupe, prisustvovali i službenici gradske uprave koji su angažovani na projektu, a u cilju obezbeđivanja kvalitetnije pripreme preporuka.

Učesnici obuke su dali konstuktivne predloge koji se odnose na skraćenje roka za rešavanje predmeta i pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti. Sead Malović, šef odseka za GIS, je predložio da se Protokol o saradnji između gradske uprave i javnih preduzeća i institucija koji je pripremljen za potrebe Jedinstvenog šaltera za izdavanje građevinskih dozvola, iskoristi kao osnov za razmenu dokumentacije po službenoj dužnosti.

Na sledećim sastancima radne grupe, razmatraće se konkretne preporuke, koje će se zatim uputiti nadležnim organima na usvajanje.