• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Učešće OPTIMUS-a na međunarodnom simpozijumu u Bolonji

6.11.2014. 00h

Od 30. do 31. oktobra 2014 u Bolonji, u Italiji održan je međunarodni simpozijum pod nazivom „Pojednostavljenje lokalne administracije u Evropi: Nivoi i dimenzije“. Simpozijum je organizovao Savet evropskih opština i regiona i Opservatorija za lokalnu samoupravu. Predstavnici OPTIMUS-a Slađana Karavdić Kočević, direktor i Katarina Milanović, zamenik direktora, su učestvovale na simpozijumu kao govornici.

Ekonomska kriza je imala značajan uticaj na administrativne ogranizacije različitih država članica Evropske Unije, kao i na ostale države u Evropi. Konkretno, to je uticalo na proces i način razmišljanja po pitanju raspodele resursa na regionalnom i/ili na lokalnom nivou. Može se primetiti opšti oporavak institucionalnog i teritorijalnog okvira. Javne vlasti eksperimetišu, uvodeći nove mere, koje spajaju različite nivoe vlasti ili združuju i potpomažu saradnju između lokalnih samouprava.

Simpozijum je struktuiran u skladu sa ovim konceptom i time su obuhvaćene sledeće teme: adaptacija javne službe i pojednostavljenje aktivnosti upravljanja, promene nadležnosti i ovlašćenja između različitih nivoa vlasti, promene nadležnosti i ovlašćenja između vlade i lokalnih i regionalnih vlasti, pojednostavljenje na lokalnom nivou: da li je partnerska administracija rešenje?
Predstavnice OPTIMUS-a su učestvovale na trećoj sesiji koja se odnosila na sredstva koji se koriste kako bi se izašlo iz krize. Treća radionica treće sesije ističe međuopštinsku saradnju i različite načine spajanja/pojednostavljenja usluga na lokalnom nivou, dok se tokom sledeće radionice nastavila diskusija u korist i/ili protiv zajedničke administracije na lokalnom nivou, sa predlozima i novim rešenjima.

Gospođa Kočević je predstavila Projekat „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ sa posebnim akcentom na Elektronski registar administrativnih postupaka kao sredstvo za jedan sveobuhvatan pristup informacijama namenjenim preduzetnicima i građanima, u vezi podnošenja zahteva za izdavanje različitih dozvola, odobrenja i rešenja.

Tema prezentacije gospođe Milanović se odnosila na izazove sa kojima se susreću srpske opštine pre i prilikom uspostavljanja međuopštinskih partnerstava, prouzrokovani nedostacima u zakonskom okviru i promenama u procesima (de)centralizacije u prethodne tri decenije u Srbiji i regionalizacije, koncepta aktuelnog poslednjih desetak godina u Srbiji.

Simpozijum je bio odlična prilika da se predstave rezultati Projekta do sada, kao i da se razmene iskustva sa relevantnim evropskim akterima u oblasti regionalne i lokalne samouprave.