• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Doneta pravna akta u Loznici

1.7.2014. 00h

U Loznici su usvojena sva pravna akta koja će omogućiti brže i jednostavnije sprovođenje administrativnih postupaka, sprovođenje regulatorne reforme, principe analize efekata propisa i uvođenje elektronskog registra adiministrativnih postupaka.

Gradsko veće je 17. juna ove godine donelo Odluku o uspostavljanju Registra administrativnih postupaka, gradonačelnik je imenovao članove novobrazovanog Regulatornog tela, a usvojen je i Pravilnik o radu Registra. Predsednik Regulatornog tela je Milojka Smiljanjić, načelnica Gradske uprave.
Ubuduće, Regulatorno telo će biti zaduženo da registruje upise, izmene ili brisanje administrativnih postupaka iz elektronskog Registra, vodeći računa o primeni principa analize efekata i primenom drugih principa predviđenih Pravilnikom.

Takođe, Pravilnikom su utvrđena pravila rada Registra kako bi se obezbedila pravna sigurnost poslovnih subjekata i građana, obezbedila bolja saradnja gradske uprave sa strankama i obezbedilo donošenje kvalitetnijih opštih pravnih akata u narednom periodu.

Ključni element u ostvarivanju ušteda u vremenu i novcu za poslovni sektor jeste svakodnevno sprovođenje unapređenih procedura. Kako bi se obezbedilo sprovođenje svih usvojenih preporuka, načelnica Gradske uprave je 30. juna 2014. godine donela Uputstvo za sprovođenje administrativnih postupaka. Ovo Uputstvo ima za cilj da na jednom mestu pruži pregled usvojenih preporuka, obezbedi smernice zaposlenima o načinu sprovođenja novih pravila, što uključuje i razmenu dokumentacije po službenoj dužnosti između organizacionih jedinica u okviru Gradske uprave, kao i sa potpisnicama Protokola o saradnji.