• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Usvojena većina akata za uvodjenje preporuka u pravni sistem Grada Sombora

29.5.2014. 00h

Vasa Relić, zamenik gradonačelnika Grada Sombora, doneo je 23. aprila 2014. godine Odluku o prihvatanju preporuka za unapređenje i pojednostavljenje administrativnih postupaka Grada Sombora (,,Službeni list Grada Sombora“, br. 7/2014). Ovoj odluci je prethodilo usvajanje preporuka za unapređenje administrativnih postupaka od strane projektne Radne grupe, 22. aprila 2014. godine.

Gradskoj upravi Grada Sombora je naloženo da u najkraćem roku usvoji akta neophodna za implementaciju usvojenih preporuka, kako bi zaposleni u Gradskoj upravi počeli da primenjuju nova pravila kod sprovođenja administrativnih postupaka, čime će se ostvariti znatne uštede za privrednike i građane.

Načelnica Gradske uprave Irina Burka Parčetić, donela je 16. maja 2014. godine Zaključak o efikasnosti u sprovođenju administrativnih postupaka i uspostavljanja Registra administrativnih postupaka. U Zaključku se navodi da se, u cilju racionalizacije rada i pojednostavljenja pravila postupanja sa predmetima, nastavlja započeti postupak racionalizacije, kao i da je Gradska uprava dužna da strankama omogući ostvarivanje prava i pravnih interesa, rukovodeći se načelima efikasnosti, zakonitosti i ekonomičnosti u postupanju.

Važna novina u radu Gradske uprave je pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti. Sada su organizacione celine Gradske uprave obavezne da, umesto stranaka, pribavljaju po službenoj dužnosti potrebnu dokumentaciju i informacije kojima raspolažu, tako da za određene administrativne postupke stranka nije dužna da dostavlja dokumentaciju. Istovremeno su precizirani rokovi za pregled kompletnosti predmeta i njihovo rešavanje, pa će realizacija postupaka biti mnogo brža nego do sada.

Uspostavljanje elektronskog registra koji sadrži sve administrativne postupake u Gradskoj upravi, predstavlja značajan pomak u radu uprave, kojim će se obezbediti puna transparentnost njenog rada. Registar administrativnih postupaka uspostavljen je Zaključkom načelnice Gradske uprave.

Pravilnikom o radu Registra bliže će se urediti pravila i način rada Registra, uvesti principi analize efekata gradskih propisa i pojednostavljivanja administrativnih postupaka, nadležnost Regulatornog tela, kao i druga pitanja od značaja za rad Registra.