• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
  u bilo kakvom poduhvatu.
 • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
 • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
  Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
 • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
 • Smanjujemo rizik poslovanja.
 • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Projekat promene "Sa kapacitetom, svešću i znanjem ka energetskoj efikasnosti"

Kontekst

Energetski intenzitet u Srbiji je veoma visok i procenjuje se da je 2009. godine iznosio oko 1,61 toe/kUSD (Izvor: Međunarodna agencija za energiju), dok su odgovarajuće prosečne vrednosti u EU i preko 10 puta niže. Postrojenja za proizvodnju energije odlikuju se niskom efikasnošću i kada je u pitanju toplotna i električna energija. U okviru Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, energetska efikasnost je jedan od dva ključna prioriteta. Takođe, nacrt Strategije do 2025. godine prepoznaje energetsku efikasnost kao bitnu razvojnu šansu i kao aktivnost za postizanje održivog razvoja. U drugom Akcionom planu za energetsku efikasnost u Republici Srbiji za period 2013-2015. postavljen je cilj od 3,5% uštede ukupne potrošnje energije u poređenju sa nivoom od 2008. godine.

Zakon o efikasnom korišćenju energije eksplicitno identifikuje javni sektor, uključujući lokalne samouprave, kao ključne korisnike na koje se primenjuju mere energetske efikasnosti, propisuje dužnost da se stremi većim uštedama u najkraćem mogućem periodu i naglašava potrebu za obrazovanjem javnih službenika za realizaciju mera energetske efikasnosti. Ciljevi energetske politike, usmerene ka energetskoj efikasnosti, bitne su za lokalne samouprave koje se sad suočavaju sa zakonskim obavezama u vezi unapređenja energetske efikasnosti, kao i sa objektivnom potrebom da se smanji rasipanje energije i finansijski troškovi u tom pogledu.

Međutim, značaj lokalne samouprave u oblasti energetske efikasnosti ni približno nije u korelaciji sa stvarnom realizacijom mera energetske efikasnosti u njima. Prema najnovijem istraživanju u toj oblasti (Izvor: GIZ "Upravljanje energetskom efikasnošću"), nivo realizovanih rešenja u oblasti energetskog upravljanja u lokalnim samoupravama u Srbiji je izuzetno nizak.

Još jedan značajan problem u oblasti energetske efikasnosti, u vezi sa čijim postojanjem vlada konsenzus među stručnjacima i javnim službenicima, jeste vrlo niska svest šire javnosti. Kako se tvrdi u Strategiji do 2015. godine, u javnosti preovlađuje tradicionalno iracionalni stav prema potrošnji energije i pogrešna uverenja u vezi sa njenim racionalnim korišćenjem. Obrazovni sistem, koji je od suštinske važnosti za razvoj dugoročne svesti o značaju energetske efikasnosti i sa tim povezano ponašanje, do sada su samo sporadično i nesistematski doprinosili cilju postizanja energetske efikasnosti. Do sada je u većini slučajeva NVO sektor preduzimao obrazovne inicijative, što je ipak nedovoljno za snačajnije rezultate. I Strategija i Zakon predviđaju potrebu za intervencijom radi unapređenja obrazovanja i podizanja javne svesti na putu ka uspostavljanju kulturnog ponašanja javnosti u oblasti korišćenja energije i zaštite životne sredine.

Smatra se da uloga NVO sektora u doprinosu unapređenja dva gorepomenuta problema može biti veoma značajna. Imajući u vidu ograničene dostupne javne resurse i činjenicu da ova materija predstavlja novinu, nevladine organizacije su u poziciji da donesu sveže inicijative, preglede i ideje. Međutim, za to je potrebno prvo imati neophodne resurse. NVO se nalaze u jedinstvenoj poziciji koja im omogućava da posvete neophodnu dozu pažnje i usmere napore na konkretne lokalne samouprave i njihove administracije, što se obično ne dešava kod državnih intervencija, usmerenih od vrha na dole. Na osnovu iskustva, usmerena i stalna saradnja kod realizacije konkretnih projekata između NVO i lokalnih samouprava u pogledu neophodnog podizanja svesti i održivosti daleko prevazilaze puko zakonsko uvođenje željenih ciljeva. Prema tome, Projekat promene „Sa kapacitetom, svešću i znanjem ka energetskoj efikasnosti” ima za cilj da odgovori na gorepomenute potrebe putem jačanja kapaciteta OPTIMUS-a i drugih organizacija, kako bi imali čvrstu osnovu za buduće aktivnosti podrške lokalnim samoupravama i promovisanja energetske efikasnosti kod šire javnosti.

Projekat promene sprovodi OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje. On se realizuje kao deo naprednog međunarodnog programa obuke "Efikasna upotreba energije i planiranje", koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju - Sida, a implementira LIFE Akademija u saradnji sa švedskim Kraljevskim institutom za tehnologiju (KTH) i Regionalnom agencijom za energetiku Varmland.

Cilj i očekivani rezultati

Cilj projekta je doprinos poboljšanju energetske efikasnosti u Srbiji kroz postavljanje osnova uspešne energetske efikasnosti na lokalnom nivou i unapređenje ponašanja javnosti.

Očekivani rezultati Projekta promene su sledeći:

 • 1.    đeni kapaciteti 10 profesionalaca nevladinog sektora u oblasti energetske efikasnosti, do aprila 2015. godine;
 • 2.    Unapređena svest o energetskoj efikasnosti kod 60 učenika i njihovih nastavnika u tri škole i kod šire javnosti, do juna        2015. godine;
 • 3.    Utvrđene konkretne lokalne potrebe na polju energetske efikasnosti i formulisana 1-2 koncepta za potencijalne projekte        primene mera energetske efikasnosti na lokalnom nivou, do avgusta 2015. godine

Aktivnosti

 • Izgradnja kapaciteta stručnjaka iz NVO sektora putem realizacije obuka i naknadne podrške;
 • Podizanje svesti nastavnika i učenika po pitanju energetske efikasnosti kroz radionice i pripremu kratkog e-Vodiča za nastavnike koji bi trebalo da im pomogne da uvedu pitanja energetske efikasnosti u obrazovne aktivnosti;
 • Priprema terena za inicijative energetske efikasnosti na lokalnom nivou putem identifikacije konkretnih lokalnih potreba u oblasti energetske efikasnosti i izradu koncepta za potencijalni projekat/projekte u oblasti energetske efikasnosti na lokalnom nivou.