• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.


UNDP

Revizija Strategije podizanja javne svesti o biomasi u okviru UNDP Projekta "Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji"

Uvod

Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi projekat "Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji" , u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine , pri čemu je Ministarstvo rudarstva i energetike vodeći partner. Projekat finansiraju Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) i UNDP. Vreme trajanja projekta je od maja 2014. do juna 2018. godine.

Opšti cilj projekta je smanjenje barijera i ubrzanje razvoja tržišta biomase u Srbiji, kroz podršku investicijama u postrojenja, koja koriste biomasu, pomoć pokretanju Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase i implementaciju održivog finansijskog mehanizma podrške projektima korišćenja biomase, koji će trajati i nakon završetka projekta.

Brojne aktivnosti projekta su usmerene na podizanje kapaciteta državnih organa, opština i lokalne privrede da identifikuju i razviju profitabilne projekte, koji koriste energiju biomase u Srbiji. U tom cilju, podizanje javne svesti o biomasi i njenim mogućnostima će biti poseban zadatak relevantnih aktera u okviru projekta, ali i nakon njega. Još prilikom pripreme projekta 2012. godine, izrađen je predlog Strategije podizanja javne svesti o biomasi. Kako je, od pripreme do početka realizacije projekta, došlo do institucionalnih i regulatornih promena, ali i promena projektnih aktivnosti, bilo je neophodno revidovati Strategiju i uskladiti je sa projektnim dokumentom i promenama, koje su nastupile.

S tim u vezi, UNDP je angažovao OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje za revidovanje Strategije podizanja javne svesti o biomasi, tokom perioda septembar - decembar 2015. godine.

Strategija podizanja javne svesti o biomasi

Prilikom revizije Strategije, primenjen je metodološki pristup, koji je obuhvatao sledeće korake:

  a)  Istraživanje u cilju prikupljanja informacija i podataka o javnoj svesti o biomasi, koje će služiti identifikovanju i analizi
       zainteresovanih strana, definisanju trenutne situacije, a potom i reviziji Strategije;
  b)  Konsultacije sa članovima Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase - JPP i partnerima na projektu (Privredna komora
       Srbije
, Stalna konferencija gradova i opština i Regionalna razvojna agencija Srem);
  c)  Analiziranje informacija i podataka iz istraživanja i sa održanih sastanaka;
  d)  Priprema teksta revidirane Strategije i njeno usaglašavanje sa UNDP, JPP i projektnim partnerima.

Pored opisa konteksta i sadašnjeg stanja o javnoj svesti u korišćenju biomase u Srbiji, Strategija daje pregled pravnog i institucionalnog okvira biomase, definiše opšti cilj i pojedinačne ciljeve Strategije i daje detaljnu analizu zainteresovanih strana. Potom, Strategija daje opis i smernice za pristup u komunikaciji i formulisanje ključne poruke kampanje, kao i detaljan pregled kanala i alata komunikacije. Strategija identifikuje institucije i organizacije odgovorne za sprovođenje aktivnosti Strategije i predviđa praćenje efekata Strategije.

Sastavni deo Strategije je i Detaljan akcioni plan za sprovođenje aktivnosti za period do kraja 2018. godine. Deo aktivnosti će se sprovesti kroz UNDP Projekat , dok će ostale aktivnosti biti u nadležnosti projektnih partnera, ali i drugih aktera, relevantnih za promociju biomase. Detaljni akcioni plan uključuje niz različitih aktivnosti, počev od organizovanja obuka, seminara, konferencija, okruglih stolova i studijskih tura, preko izrade brošura, dokumentarnog filma o energiji biomase i ostalih promotivnih materijala, do niza promotivnih aktivnosti, koji uključuju elektronske, štampane i internet medije.