• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.
Elektronski registar administrativnih postupaka i propisa

Nedostatatak transparentnosti kao podrška birokratskom sindromu "još jedan papir"

Jedna od duboko ukorenjenih karakteristika rada javne uprave je netransparentnost rada, koja je dobar oslonac za sakrivanje i opravdavanje sporosti, lenjosti, pa i korupcije. Administrativni sindrom „još jedan papir“ opstaje, između ostalog, zbog netransparentnosti, odnosno nedostatka pristupa građana i privrede svim potrebim informacijama o njihovim, zakonom utvrđenim, pravima i obavezama.

Netransparentnost rada administracije stvara povoljnu klimu za zloupotrebu položaja i korupciju

Koliko je bitna transparentnost administracije u Srbiji pokazuje i činjenica da brojni poslovni subjekti izražavaju negodovanje zbog vremena, koje moraju da utroše u državnoj i lokalnoj administraciji, kako bi došli do informacija o načinu podnošenja zahteva za izdavanje dozvola i drugih akata, potrebnim dokumentima, taksama i ostalim troškovima, rokovima za rešavanje predmeta i ostalim potrebnim činjenicama. Stranke nisu upoznate ni sa propisima, koji predstavljaju pravni osnov za određene administrativne postupke, često ne razumevajući šta je svrha samog postupka i kojim razlogom je neka obaveza uvedena

Konsekvence ovakvog stanja su brojne: od usložnjenog administrativnog procesa, koji oduzima previše vremena, novca i napora za stranke, do stvaranja pogodne klime za zloupotrebu položaja i korupciju, ali i do gubitka poverenja u sistem i pravnu sigurnost. S druge strane - iako to nije utisak na prvi pogled - netransparentne i nejasne procedure komplikuju rad samim službenicima, stavljajući ih u poziciju da strankama detaljno objašnjavaju procedure i pojedinačne korake, često i više puta prilikom pripreme jednog istog zahteva.

Elektronski registar kao efikasno sredstvo obezbeđenja transparentnosti rada administracije
Elektronski registar pruža informacije o načinu podnošenja zahteva, dokumentaciji, rokovima i troškovima administrativnog postupka

Ključan aspekt pravne sigurnosti je dostupnost informacija privrednim subjektima i građanima o propisima i administrativnim procedurama. Elektronski registar pruža mogućnost da se, na brz i pregledan način, dođe do informacija o načinu podnošenja zahteva, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za rešavanje po zahtevu, ukupnim troškovima, svrsi postupka, pravnom osnovu i drugim elementima postupka. Istovremeno, registar daje mogućnost preuzimanja i elektronskog popunjavanja obrasca za podnošenje zahteva kod nadležnog organa uprave.

OPTIMUS je dizajnirao i unapredio kompletno softversko rešenje za elektronski registar, koji je već postao operativan i javno dostupan na sajtovima gradova Leskovac, Novi Pazar, Kraljevo, Sombor, Loznica i opštine Gornji Milanovac. Takođe, u cilju obezbeđenja pravne sigurnosti i pouzdanosti informacija za građane i privrednu, OPTIMUS pomaže administraciji da uspostavi regulatorni sistem, koji će omogućiti redovno ažuriranje registra, u skladu sa aktuelnim izmenama propisa, a time i procedura, koje iz njih proističu.

Ovaj elektronski servis će omogućiti privrednicima i građanima da brže i jednostavnije dođu do informacija o procedurama za pribavljanje dozvola, odobrenja, saglasnosti ili rešenja. Registar administrativnih postupaka je direktan odgovor na brojne primedbe, dobijene od privrednika na fokus grupama i brojnim istraživanjima u vezi nedostatka informacija na koji način, u kom roku i po kojoj proceduri mogu da ostvare neko pravo. Preciziranjem ovih detalja na javno dostupan način u okviru registra, obezbeđuje se više pravne sigurnosti i predvidivosti, neophodnih za uspešno poslovanje privrednih subjekata, povoljno poslovno okruženje, a time i privlačenje investicija.

Pogledajte elektronske registre adminsitrativnih postupaka u nadležnosti gradova Leskovac, Novi Pazar, Kraljevo, Sombor, Loznica i opštine Gornji Milanovac.