• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Šta kažu novopazarski privrednici

21.2.2013. 00h

Privrednici i preduzetnici Novog Pazara predlažu skraćenje rokova za rešavanje predmeta, preciziranje potrebne dokumenaticije koja se prilaže, smanjenje taksi, zaključeno je na sastancima fokus grupa koje su analizirale administrativne prepreke za poslovanje u Novom Pazaru.

Ovi predlozi će se uzeti u obzir kada se budu pripremale preporuke za unapređenje administrativnih postupaka, Na sastancima pet fokus grupa koje je OPTIMUS organizovao u saradnji sa Gradom, od 19. do 21. februara, četrdesetak privrednika i preduzetnika Novog Pazara su imali priliku da iznesu problem sa kojim se susreću prilikom podnošenja zahteva koje rešava lokalna samouprava.

Analizirane su procedure vezane za urbanizam i izgradnju, zauzeće javnih površina, privredu i imovinske odnose, lokalnu poresku administraciju, javna preduzeća, i druge teme koje su od važnosti za privrednike i preduzetnike. Najviše primedbi se odnosilo na sporost u donošenju potrebnih rešenja, dozvola, na veliki broj dokumetacije koja se traži i na visinu taksi i naknada koje se naplaćuju.