• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Kvalitativna, pravna i tehnička provera Inventara u Novom Pazaru

25.12.2012. 00h

Predstavnici Grada Novog Pazara i OPTIMUS-a na sastanku Radne grupe za implementaciju projekta “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ 25. decembra u ovom gradu su sumirali dosadašnje rezultate i dogovorili se o predstojećim koracima na Projektu. Među rezultatima predstavljena je, između ostalog, proverena i usaglašena lista administrativnih postupaka koje sprovode gradske uprave. Do sada je prijavljeno 217 administrativnih postupaka čiji su elementi (legalnost i neophodnost, rokovi, takse i naknade, informacije i dokumenatacija) obrazloženi u posebnim formularima. Takođe, započeta je tehnička, pravna i kvalitativna provera Inventara administrativnih postupaka kroz pregled formulara za njihovu prijavu.

Kako bi se izračunali ukupni troškovi poslovnog sektora vezani za ostvarivanje prava privrednika u gradskim upravama i obezbedili podaci za izračunavanje ušteda koje će se ostvariti posle reforme, prikupljaju se podaci za ekonomsku analizu

Predstavnica OPTIMUS-a Katarina Milanovićistakla je da će preporuke za pojednostavljenje administritavnih postupa kako je će biti prikupljene u Novom Pazaru i drugimgradovima i opštinama u kojima seprojekat realizuje, biti dostavljene i Vladinoj kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa kako bi se ispravili nedostaci implementacije republičkih propisa na lokalnom nivou. “Važno je u predstojećem periodu dobiti konkretne preporuke relevantnih predstavnika javnosti, bilo da je reč o privrednicima, pojedinicima zainteresovanim da reše problem ili predstavnicima njihovih udruženja “, rekla je Katarina MIlanović.

Kao koraci predviđeni za naredna četiri meseca najavljeni su: nastavak tehničke provere elemenata administrativnih postupaka i njihova verifikacija od strane načelnika odeljenja. Predviđeno je i održavanje fokus grupa sa privrednicima i predstavnicima njihovih udruženja radi identifikovanja prepreka na lokalnom i republičkom nivou, kao i početak na pripremi preporuka za njihovo uklanjanje.

Članovima Radne grupe je tokom sastanka predstavljen Nacrt plana komunikacione kampanje ovog projekta uz poziv da se aktivno uključe i dostave svoje komentare I predloge. Nacrtom suobuhvaćene različite ciljne grupe, od građana koji su direktni korisnici postignutih rezultata, do lokalnih službenika, čiji će rad pojednostavljenjem administrativnih postupaka postati znatno lakši i efikasniji. Želja učesnika je da se sve zainteresovane strane upoznaju sa reformom i njenim ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta.